ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sexism
Androcentrism
Double Standard
فمینیسم به شمار می آمد. مـوج دوم کـه اندیشـه هـای دهـه 1960 تـا سـال هـای دهـه 1990 را در بر می گیرد و موج سوم که از دهـ ه 1990 تـا کنـون ادامـه داشـته اسـت و بـه نـوعی بازسـازیاندیشه های پیشین به شمار می آید. چنان که گفته شد، هرچند میتـوان تبـار فمینیسـم را از قـرنهجدهم و اثر ماندگار ولستونکرافت »استیفای حقوق زنان« هم پی گرفت، ایـن دسـته بنـدی بـهوجوه برجسته این اندیشه و جنبش های فراگیرتر آن می پردازد (شکل 1).

پسافمینیسم

سوم

موج

دوم

موج

نخست

موج

نقــد

از

بنیــادین
فمینیسم

سـپری

فمینیسم
شده

1990

تاکنون

وع
تنـ

ب
ه

ی
بخشـ
آموزه

پیشین

های

تعدیل

نقد

شده

1960

تا
1990

ایدئولوژی

بررسی
سرکوب

ساختار

و

ریشه

نقادی

ای

1840

تا
1960

رأی

حق

کاری

شرایط

حضانت

پسافمینیسم

سوم

موج

دوم

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

موج


دیدگاهتان را بنویسید