اینگونه تصـور ها و تفکر هـا دربـاره اقـدام هـای سـازمان، اسـاس قضـاوت کارکنـان دربـاره مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان را شکل میدهد. هرچند ادراک عدالت، به طور عمـده بـر خـودفرد تمرکز دارد (توسط تمایلات اقتصادی خود فرد هدایت میشـود )؛ بـه نظـر مـیرسـد اصـولجهانشمولی وجود دارد که مؤلفه های اخلاقی را دربرمی گیرد و فراتر از تمایلات شخصـی اسـت (کروپانزانو و همکاران، 2001). از دید عدالت سازمانی، واکنش احساسـی و عـاطفی افـراد کـه از نتیجه مهم قضاوتهای عدالت ادراک شده سازمانی برآمـده اسـت، اهمیـت ویـژهای دارد (بـراینمونه؛ کروپانزانو و همکاران، 2001). یافته کرمر و هیل (2006) نشان میدهد برخـورد منصـفانهبا افراد، به طور مثبتی بر واکنشهای احساسی و عاطفی افراد دیگر تأثیر میگذارد (برای مثال بـر تعهد عاطفی). در همین راستا، یافتههای پژوهشی فراتحلیلیِ1 کوهن ـ چاراش و اسپکتور (2001) نشان داد قضاوت افراد درباره عدالت سازمانی، بهطور مستقیم بر تعهد عاطفی آنهـا تـأثیر دارد. از این رو، انتظار میرود قضاوتهای مثبت افراد درباره اقـدام هـای مخـتص بـه مسـئولیت پـذیر ی اجتماعی سازمان، بهطور مثبتی بر تعهد عـاطفی آنهـا تـأثیر داشـته باشـد. بنـابراین فرضـیه اولپژوهش به شرح زیر مطرح می شود:
فرضیه اول: قضاوتهای کارکنان درباره اقدا م های مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان، بر تعهد عاطفی کارکنان اثر مثبت دارد.
انتظار میرود، تأثیر قضاوتهای کارکنان درباره اقدام های مسئولیت پذیری اجتماعی سـازمانبر عملکرد فرانقشی کارکنان که مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است، مبتنی بر سه استدلال زیر باشد:
1. نظریه برابری2؛ کارکنان هنگامی کـه بـیعـدالتی را درک کننـد، نتـایج فعالیتشـان را به گونهای تغییر میدهند که دوباره عدالت را برقرار کنند؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Meta-Analysis
Equity Theory
نظریه تبادل اجتماعی1؛ عدالت سازمانی ورودی سازمان در فرایند مبادله در نظر گرفتـهمیشود؛
مدل التزام و تعهد گروهی2 (بلیدر و تیلر، 2009)؛ قضـاوت هـای افـراد دربـاره عـدالت رویه ای در گروهی که به آن تعلق دارند را در همکاری و مشارکت اختیاری افراد مـ ؤثر میداند.
بهطور کلی، مجموعه گستردهای از یافتههای عدالت سازمانی نشان میدهد ارزیابی کارکنـان از منصفانه بودن اقدام ها، بر رفتارهای کارکنـان (بـرای نمونـه بلیـدر و تیلـر، 2009) و رفتارهـایفرانقشی آنها (آیزنبرگر و همکاران، 2010) تأثیر دارد. بنابراین فرضیه دوم پژوهش به شـرح زیـرمطرح می شود:
فرضیه دوم: قضاوتهای کارکنان درباره اقدامهـای مربـوط بـه مسـئولیت پـذیر ی اجتمـاعیسازمان، بر عملکرد فرانقشی کارکنان که مختص به مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان است، اثـرمثبت دارد.
ادعای دیگر این پژوهش اینگونه مطرح می شود، کارکنانی که تعهد عاطفی بیشتری نسـبتبه سازمان دارند، برای بروز رفتارهای فرانقشی مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان کـهموجب پشتیبانی و حمایت از اقدام های سازمان برای دستیابی به اهداف مسئولیتپذیری سـازمانمی شود، انگیزه بیشتری دارند. پژوهش فراتحلیلی ریکتا (2002) تأییدی بر این ادعا است و نشان میدهد تعهد عاطفی به طور مثبتی با رفتارهای فرانقشی مرتبط است. در جدیدترین پـژوهشهـا،آیزنبرگر و همکاران (2010) و ولاچس و همکاران (2014) گزارش دادند تعهد عاطفی با عملکرد فرانقشی ارتباط دارد. بنابراین فرضیه سوم پژوهش چنین مطرح میشود:
فرضیه سوم: تعهد عاطفی کارکنان بر عملکرد فرانقشی کارکنان که مختص به مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان است، اثر مثبت دارد.

پژوهشهای گوناگونی تأثیر تعهد عاطفی کارکنان را بـر عملکـرد شـغلی درون نقشـی آنهـا، هرچند نسبتاً ضعیف، معنادار نشان دادند (راودس، آیزنبرگر و آرملی، 2001 و آیزنبرگر و همکاران، 2010). به طـور مشـخص، دو مطالعـه فراتحلیلـی جـارامیلو، مـالکی و مارشـال (2005) و ریکتـا
(2002)، همبستگی مثبت میان تعهد عاطفی و عملکـرد شـغلی را تأییـد کردنـد. در یافتـ ه مهـمپژوهش جارامیلو و همکارانش (2005) مشخص شد، هرچنـد تعهـد فقـط 6 درصـد از واریـانسعملکرد شغلی را توضیح میدهد، نگرشهای دیگر شغلی حتی قادر به توضیح بیش از 4 درصد از
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Social Exchange Theory
Group Engagement Model
این واریانس نیستند. به طور کلی، منطق زیربنایی ارتباط بین تعهد عاطفی با عملکرد شـغلی ایـناست؛ کارکنانی که خود را متعلق به سازمان می دانند و هویتشان را به سـازمان گـره مـی زننـد ، سختتر کار می کنند و به حمایت از برنامهها و سیاستهای سازمانشان علاقهمندنـد . بـر اسـاساین یافتهها و با توجه به نیاز فراوان مدیران به فهمِ نتایج به دست آمده از قضاوت کارکنان دربـاره اقدام های مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، فرضیه چهارم این پژوهش عبارت است از:
فرضیه چهارم: تعهد عاطفی کارکنان بر عملکرد دروننقشی کارکنان اثر مثبت دارد.
استدلالهـای نظـری بسـیاری ، از ارتبـاط میـان عملکـرد فرانقشـی کارکنـان (مخـتص بـه مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان) با عملکرد شغلی دروننقشی آنها، حمایـت مـی کننـد . نخسـتاینکه، مدیران احتمالاً به رفتارهای اختیاری کارکنان که مختص بـه مسـئولیت پـذیری اجتمـاعیسازمان است، به مانند رفتارهایی می نگرند کـه سـبب تسـهیل در شغل شـان ( مـدیران) مـی شـود؛ بنابراین در ازای این رفتار کارکنان، واکنشهای مثبتی (ارزیابی عملکرد مثبت از کارکنان)، بـروزمیدهند (پادساکف، ویتینگ، پادساکف و بلامـه، 2009). دومـین اسـتدلال، مبتنـی بـر گـزارشک الیگیوری، منس ین و جیان گ (2013) اس ت: رفتاره ای اختی اری کارکن ان ک ه م رتبط ب ا مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان است، در شکلِ علاقـه کارکنـان بـه مشـارکت در اقـدام هـای اختیاری و داوطلبانه سازمان، به قابلیت توسعه کارکنانی مرتبط میشود که میتوانـد درنهایـت در شغل معمول آنها نیز استفاده شود و به پیشرفت عملکرد شغلی درون نقشی آنها بینجامد. استدلال سوم به پژوهش پیرسی، کراونس، لین و ورهینز (2006) اختصاص دارد. بر اساس یافته های آنها، از آنجا که رفتارهای اختیاری موجب پشتیبانی از کارکرد اثربخش سازمان مـی شـود، بـا عملکـرد دروننقشی ارتباط دارد. به علاوه، پژوهش پادساکف و همکـارانش (2009) نشـ ان داد همبسـتگیقدرتمندی میان رفتارهای فرانقشی و عملکرد شغلی در سطح فردی وجود دارد. بنـابراین فرضـیهپنجم پژوهش این گونه مطرح می شود:
فرضیه پنجم: عملکرد فرانقشی کارکنان که مختص به مسـئولیت پـذیری اجتمـاعی سـازماناست، به طور مثبتی بر عملکرد شغلی دروننقشی کارکنان تأثیر دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مطالعه گسترد ه ولاچس و همکاران (2014) است. این مدل در سطح فردی است و قضاوتهای کارکنان درباره اقدام های مختص به مسئولیتپذیری اجتمـاعیسازمان را به تعهد عاطفی سازمانی، عملکرد مختص به مسـئولیت پـذیری اجتمـاعی کارکنـان وعملکرد دروننقشی کارکنان ارتباط می دهد.

از

کارکنــــان

قضــــاوت
مسئولیت

پذیری

اجتمـاعی

سازمان

عاطفی

تعهد
کارکنان

به

مختص

عملکرد
مسئولیت

سازما

اجتماعی

پذیری
ن

عملکرددرون

شغلی
کارکنان

از

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

کارکنــــان

قضــــاوت

مسئولیت

پذیری


دیدگاهتان را بنویسید