Giving Feedbacks Variables
System of Interest
به طوری که درک و شناخت تمام ارتباطات (تعامل ها)SOI با محیط عملیاتی پیرامون، مسئله ایبسیار کلیدی در توضیح رفتار پویای SOI در طول چرخه عمرش معرفی می شود. بر این اسـاس ،تعریف و طراحی نحوه برقراری ارتباط (تعامل) عناصر تعریف شده در SOI با هـر یـک از عناصـر اصلی حاضر در محیط عملیاتی SOI، موضوع بسیار مهمی است که تیم طراحـی بایـد در فراینـد طراحی SOI در نظر داشته باشند (وسان، 2006: 153).
بر اساس وضعیت های ممکن و گوناگون و چگونگی ارتباط SOI با عناصـر محـیط عملیـاتی تعریف شده برای آن و نیز با تکیه بر ادبیات نظری و تئوری های توسعه یافته در مطالعات مهندسی سیستم ها، الگوهای متناظر گوناگونی را می توان مطرح کرد که هر یک از الگوها، توصـیف کننـده نحوه تعامل ، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری باشد (وسان، 2006: 153). در این زمینه، از بین الگوهای ارائه شده و با توجه به اهدافی که پژوهش حاضر مد نظر دارد، بر دو الگوی پایـه ای سیسـتم هـای مداربسته ساده1 و سیستمهای مداربسته و کنترل بسته2 تمرکز شده است. نکته شایان توجه درباره این دو الگوی رفتاری، تأکید هر دو الگو به وجود مدارهای کنترل بسته3 در سـاختار سیسـتم هـای مهندسی است؛ به طوری که امکان اندازه گیری خروجی، مقایسه خروجی با معیارها / شاخص ها و نیز گرفتن/ دادن بازخور را فراهم کند (وسان، 2006: 153).
الگوی سیستمهای مداربسته ساده
بر اساس این الگو، سیستم های مهندسی به نحوی طراحی شده انـد کـه امکـان ارتبـاط دوطرفـه SOI با محیط عملیاتی پیرامون فراهم است (شکل 1). در این الگو از طراحـی ، خروجـی/ پاسـخSOI پس از پردازش و تأیید درونی، وارد محیط عملیاتی می شود و بـه واسـطه قرارگـرفتن روی مدار بسته، از محیط عملیاتی نسبت به خروجی و پاسخ تولیدشده، بـازخورد مـی گیـرد . دریافـت واندازه گیری بازخوردهای محیط عملیاتی سیستم، می توانـد پایـه ای مناسـب بـرای ایجـاد برخـی اصلاحات در خروجی/ پاسخ رفتاری SOI باشد (وسان، 2006: 153).
در این الگوی طراحی، SOI فقط بر تولید خروجی/ پاسـخ متمرکـز اسـت و پـس از دریافـت بازخوردهای درونی و تأیید درونی، میتواند بهطور مستقیم و در مدار باز وارد محیط عملیاتی شود.
درواقع، در این الگو SOI با محیط عملیاتی اش رابطه ندارد و به تغییرات، تأثیرات و واکنشهـای محیط، بیتوجه است (وسان، 2006: 153).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Simple Closed Control Circuit Systems
Closed loop command and control (C2) interactions
Closed Control Circuit

شکل

1
.

الگوی

طراحی

سیستم

های

مداربسته

ساده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

منبع
:

وسان
،

2006
:

153

سیستم

ورودی

سیستم

خروجی

منبع

کنترل

گر

حسگر

سیستم

خطای
اندازه

گیری

اندازه

خروجی

گیری

شده

شکل

1

.

الگوی

طراحی


دیدگاهتان را بنویسید