3. Conscientiousness
سه دسته رفتار، حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان را افـزایش مـیدهـد : عـدالت، حمایـتمافوق و پاداش های سازمانی و شرایط شغلی (رودس و ایزنبرگر، 2002). عدالت بر ادراک افراد از حمایت، تأثیر شایان توجهی می گذارد، بهخصوص عدالتی که با توزیـع منـابع در سـازمان ارتبـاطدارد؛ چرا که بر رفاه کارکنان اثرگذار است. رفتار، ارزش و اهمیتی که مافوق برای کارکنان قائـلمی شود نیز بر ادراک افراد از حمایت تأثیر می گذارد؛ کارکنانی که از حمایت و بـازخور سرپرسـتبرخوردارند با انگیزه و اشتیاق بیشتری فعالیت می کنند ( عیسی خانی، 1 392) و این جنبه مهم ترین بخش حمایت سازمانی نیز محسوب می شود. پاداش هایی که کارکنان دریافت مـی کننـد، شـرایطارتقا، حقوقشان و محیط کار، می تواند بر سطح حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان اثرگذار باشد.
جنبه های مختلف رفتار سازمان (به ویژه سه دسته رفتار پیش گفته) بـا کارکنـان، شـرایط حمایـتسازمانی را معین می کند. از سوی دیگر، حمایت سازمانی ادراک شده به مثابـه نگـرش شـغلی، بـروضعیت سازمان اثر می گذارد. کانوی و شاپیرو معتقدند، حمایت سازمانی ادراک شده متغیر مهمـیبرای نشان دادن تأثیر دوطرفه رفتار سازمان و کارکنان است؛ این تأثیر در طول زمان ممکن است تغییر کند، اما همواره وجود دارد (کانوی و شاپیرو، 2012).
بر اساس پژوهش های صورت گرفته، حمایت سازمانی ادراک شده با رضایت شغلی رابطـه دارد و می تواند پیش بین معناداری برای انگیزه پیشرفت بیشتر در کار و جابه جایی کارکنان باشد (جاوار و حماسی، 2006) و در رضایت کارکنان از مسیر شغلی شان نقش مهمی دارد؛ اما با غیبت در کـار(ایزنبرگر، فسالو و دیویس لامسرو، 1990) و قصد ترک خـدمت (سـبک رو، کلهریـان ، کـامجو و طالقانی، 1390) رابطه منفی دارد. حمایت سازمانی ادراک شده بـا عملکـرد وظیفـه ای و عملکـردزمینه ای (ریگـل ، ادمنسـون و هنسـن ، 2009 و چـین ، اری و لـی ، 2005) و بـا قـرارداد روانـی1 (گل پرور، جوادیان و حسین زاده، 1390) رابطه دارد. همچنین بین حمایـت سـازمانی و رفتارهـای کارآفرینانه2، به ویژه در سـطوح پـایینی سـازمان همبسـتگی وجـود دارد (زمپتـاکیس ، بلـدکس و موستکیس، 2009 و رحمانیان کوشککی، 1392). حمایت سـازمانی ادراک شـده موجـب کـاهشمشکلات روان تنی3 (کریشـنن و شـیلماری، 2012)، فشـارهای مـوقعیتی4 و افـزایش صـلاحیتحرفه ای ادراک شده5 (دنینز، 2004)، تعادل بین کـار و زنـدگی (اسـدی ، فیاضـی و حسـینقلی پـوریاسوری، 1393) و تعهد سازمانی (ریگل و همکاران، 2009) می شود و بر تغییر فرایندها، بـه ویـژهنحوه اجرای کارهای گروهی تأثیرگذار است. در این راستا، حمایت مافوق و همکاران بیشـترین و
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Psychological Contract
32. Psychosomatic . Entrepreneurial behavior
Occupational violence
Perceived professional competence
پاداش ها کمترین تأثیر را بر اهداف و عملکرد گروه می گذارد (اسکا، یرین، گنزالس کمینو، مارتینز پرز و مارتینز پرز ، 2005).
حمایت سازمانی ادراک شده نوعی نگرش شغلی است که نسبت به سایر نگرشها کمتر به آن توجه شده است (رابینز و جاج، 2008: 81). سازمان بـا تغییـر و مداخلـه در حمایـت از کارکنـان،می تواند رفتارهای مطلوب و مقبولش را به کارکنان منتقل کند، اما آیا ادراک از حمایـت سـازماندر کار گرو هی که موقعیت و هنجارهای خاصی دارد نیز می تواند مؤثر باشد؟ در بطالت اجتمـاعیبا وضعیتی روبه رو می شویم که فعالیت گروهی، مانعی برای فعالیت بهتر فرد ایجاد می کند؛ یعنـیگروه به جای تقویت عملکرد فرد موجب تضعیف عملکرد او می شود.
درباره بطالت اجتماعی نیز مطالعات محدودی به چشم میخورد و اغلب آنها در آزمایشگاه یـامیان تیم های ورزشی انجام گرفته است. در این پژوهش تلاش شده است بـا بررسـی و شـناختتأثیر نگرش حمایت سازمانی ادراکشده بر بطالت اجتماعی در محیط واقعی کار، زمینـه کـاهشاین پدیده مخرب میان کارکنان فراهم شود. از این رو فرضیه ای بدین شرح در نظر گرفتـه شـدهاست: حمایت سازمانی ادراک شده، تأثیر منفی و معناداری بر بطالت اجتماعی دارد.
مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی، الگوی مبتنی بر روابط تئوریـک میـان عوامـل و متغیرهـای اثرگـذار بـر موضـوعپژوهش است. متغیرهایی که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته میشود، بطالـت اجتمـاعی وحمایت سازمانی ادراک شده برگرفته از ادبیات پژوهشاند. شکل 1 مدل مفهـومی پـژوهش را بـهنمایش گذاشته است.

سازمانی

حمایت
ادراک

شده

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

اجتماعی

بطالت

سازمانی

حمایت

ادراک

شده


دیدگاهتان را بنویسید