مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 393-412-1

ارتباطات کلامی و به ویژه ارتباطات چهره به چهره، کانون اصلی تعاملات انسان ها با یکدیگر است. در این میان، تحلیل مراوده ای1 تشریح و بازنمایی چرایی رفتـار مـردم در بـه کـارگیری الگوهـایخاص رفتاری است Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 7_Issue 3_Pages 459-480-1

در رهبری خدمتگزار، کارکنان سازمان با دریافت خدمت از رهبر ، سـالم تـر، خردمنـدتر، آزادتـر ومستقل تر می شوند و دوست دارند خودشان هم به همین صورت خدمتگزار باشند، این روند بـرایجامعه نتایج برجسته ای Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JIPA_Volume 7_Issue 3_Pages 437-458-1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Sexism Androcentrism Double Standard فمینیسم به شمار می آمد. مـوج دوم کـه اندیشـه هـای دهـه 1960 تـا سـال هـای دهـه 1990 را در بر می گیرد و موج سوم که از دهـ ه 1990 Read more…

By 92, ago