مقالات و پایان نامه ها

طرح تعالی دبستان مدارس ابتدایی 98-1397 دانلود ده ها نمونه کامل

چگونگی نگارش طرح تعالی دبستان 98-1397مدارس ابتدایی بر اساس آخرین بخشنامه طرح تعالی دبستان چیست ؟ طرح تعالی دبستان عنوان طرحی است که در سال های اخیر در رابطه با چگونگی تنظیم برنامه عمل به Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JIPA_Volume 7_Issue 1_Pages 185-209-1

‌داده حکمت اطلاعات دانش استفاده ب دانشاز رایاهداف دستیابیبه تحلیلاطلاعات ترکیب واستنباطشده معنا دادن به داده بههایدست آمده بهخام حقایق آوردن دست شکل ‌ 1 و ‌ در این سایت فقط تکه هایی از این Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 211-228-1

65. Socisl Skills. Organizational Citizenship Behavior (OCB) رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است، اما در عین حال سبب ارتقای اثربخشـی 1 و کـارایی عملکرد سازمان می شود. ابعاد رفتار شهروندی سازمانی عبارت اند است Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 229-244-1

3. Conscientiousness سه دسته رفتار، حمایت سازمانی ادراک شده کارکنان را افـزایش مـیدهـد : عـدالت، حمایـتمافوق و پاداش های سازمانی و شرایط شغلی (رودس و ایزنبرگر، 2002). عدالت بر ادراک افراد از حمایت، تأثیر شایان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 277-302-1

فرضیه اول: سرمایه روان شناختی بر تعهد سازمانی کارکنان تأثیر معناداری دارد. تسای و وو (2006) پژوهشی با عنوان بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی و کیفیت خدمات انجام دادنـد. آنـان پـژوهش را در بیمارسـتان اهـ ی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 259-276-1

اینگونه تصـور ها و تفکر هـا دربـاره اقـدام هـای سـازمان، اسـاس قضـاوت کارکنـان دربـاره مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان را شکل میدهد. هرچند ادراک عدالت، به طور عمـده بـر خـودفرد تمرکز دارد (توسط تمایلات اقتصادی خود فرد Read more…

By 92, ago