جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه JIPA_Volume 7_Issue 2_Pages 259-276-1

اینگونه تصـور ها و تفکر هـا دربـاره اقـدام هـای سـازمان، اسـاس قضـاوت کارکنـان دربـاره مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان را شکل میدهد. هرچند ادراک عدالت، به طور عمـده بـر خـودفرد تمرکز دارد (توسط تمایلات اقتصادی خود فرد Read more…